ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี : มายาคติและการโจมตีแนวคิดรัฐสวัสดิการ ตอนที่ 2

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี : มายาคติและการโจมตีแนวคิดรัฐสวัสดิการ 7 ความเข้าใจผิดที่นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมใหม่ใช้โจมตีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า และสนับสนุนแนวคิดสังคมสงเคราะห์หรือระบบเครดิตคนจน (ตอนที่ 2) กล่าวถึงความเข้าใจผิด 7 ประการ ที่นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมใหม่ใช้โจมตีแนวคิดรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า โดยในบทความตอนที่ 1 กล่าวไว้ 3 ข้อ ได้แก่  1. ไม่มีทรัพยากรพอสำหรับทุกคน 2.ถ้าทรัพยากรมีจำกัดต้องให้คนจนก่อนถึงจะเพียงพอ 3.รัฐช้าต้องช่วยกันเอง กลไกตลาดทำงานได้ดีกว่า รัฐสวัสดิการทำลายเสรีภาพ ในบทความตอนที่ 2 นี้ จะกล่าวถึง ข้อ 4-7 ได้แก่ 4.สวัสดิการถ้วนหน้าไม่ทำให้ความเหลื่อมล้ำหายไป 5.การจัดสวัสดิการทำให้คนขี้เกียจนอนรอสวัสดิการ 6.การใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ถ้าให้แบบไม่มีเงื่อนไข และ 7.ประเทศไทยมีข้อมูลไม่พร้อมสำหรับการทำรัฐสวัสดิการ ซึ่งล้วนเป็นคำพูดที่บั่นทอนการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า และสะท้อนความล้าหลังของกลุ่มปฏิกริยาต่อความก้าวหน้าของสังคมทั้งสิ้น 4. สวัสดิการถ้วนหน้าไม่ทำให้ความเหลื่อมล้ำหายไป นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมใหม่มักโจมตีรัฐสวัสดิการ ด้วยการพิจารณาตามหลักการแบ่งเค้กเชิงปริมาณแบบง่ายๆ ว่า ถ้าคนรวยคนจน ชนชั้นกลาง ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สิน รายได้ และโอกาสไม่เท่ากัน เมื่อได้รับสวัสดิการถ้วนหน้าเท่ากัน สมมติว่า 100 หน่วย ความเหลื่อมล้ำก็ไม่จางหายไป […]

wefair

June 20, 2020

119องค์กรเสนอประยุทธ์ เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็ก2000บาทถ้วนหน้าฝ่าCOVID-19

พุธที่ 22 เมษายน 2563 คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 119 องค์กรได้ร่วมกันจัด “งานแถลงข่าวจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อเสนอ ปกป้องดูแลเด็กเล็กในสถานการณ์วิกฤติโควิด​-19 ด้วยนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า” ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ คลองเตย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 119 องค์กรได้เสนอพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ขวบจากเดิม 600 บาทให้เพิ่มเป็น 2000 บาท  นอกจากนี้คณะทำงานฯ119องค์กรได้เสนอให้จ่ายเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้าไม่มีกระบวนการพิสูจน์ความยากจน  จากเดิมที่จำกัดการให้เงินอุดหนุนเฉพาะเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000บาท/ปี พบว่ามีอัตราการตกหล่นของกลุ่มเป้าหมาย 30% เด็กเล็กในครอบครัวที่ยากจนกว่า 30%ที่ยังคงไม่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรการ 54 วรรคสอง“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา…เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย”  ดังนั้นระบบสวัสดิการถ้วนหน้านอกจากจะแก้ปัญหาช่องว่างเรื่องเด็กตกหล่นแล้ว ยังสามารถทำให้สวัสดิการไปถึงเด็กได้ทันที  พอเพียง ครอบคลุม ช่วยให้มีฐานข้อมูลเด็กทุกคนในระยะยาว ลดการทำงานคัดกรองของภาครัฐที่เป็นภาระทั้งงบประมาณ กำลังคน  เกิดระบบประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน     จดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี […]

wefair

April 25, 2020
Show Buttons
Hide Buttons