ถ้วนหน้า

119องค์กรเสนอประยุทธ์ เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็ก2000บาทถ้วนหน้าฝ่าCOVID-19

พุธที่ 22 เมษายน 2563 คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 119 องค์กรได้ร่วมกันจัด “งานแถลงข่าวจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อเสนอ ปกป้องดูแลเด็กเล็กในสถานการณ์วิกฤติโควิด​-19 ด้วยนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า” ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ คลองเตย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 119 องค์กรได้เสนอพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ขวบจากเดิม 600 บาทให้เพิ่มเป็น 2000 บาท  นอกจากนี้คณะทำงานฯ119องค์กรได้เสนอให้จ่ายเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้าไม่มีกระบวนการพิสูจน์ความยากจน  จากเดิมที่จำกัดการให้เงินอุดหนุนเฉพาะเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000บาท/ปี พบว่ามีอัตราการตกหล่นของกลุ่มเป้าหมาย 30% เด็กเล็กในครอบครัวที่ยากจนกว่า 30%ที่ยังคงไม่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรการ 54 วรรคสอง“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา…เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย”  ดังนั้นระบบสวัสดิการถ้วนหน้านอกจากจะแก้ปัญหาช่องว่างเรื่องเด็กตกหล่นแล้ว ยังสามารถทำให้สวัสดิการไปถึงเด็กได้ทันที  พอเพียง ครอบคลุม ช่วยให้มีฐานข้อมูลเด็กทุกคนในระยะยาว ลดการทำงานคัดกรองของภาครัฐที่เป็นภาระทั้งงบประมาณ กำลังคน  เกิดระบบประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน     จดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี […]

Show Buttons
Hide Buttons