We Fair เปิดรับบทความวิจัยหัวข้อ “จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

  We Fair เปิดรับบทความวิจัย ในห้วข้อ “จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เปิดรับบทความ 3 เรื่อง ความยาว 15-20 หน้า A4 ค่าตอบแทน 20,000 บาท เปิดรับข้อเสนอ เดือนมิถุนายน / ส่งบทความ เดือนสิงหาคม   เครือข่าย We Fair ร่วมกับ โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ (คคสส.) เปิดรับบทความวิจัยด้านสหวิทยาการ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากทุกสาขาวิชา ในประเด็น “จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า-การรวมกองทุน (สุขภาพ) และผลต่อชีวิตทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า” ในประเด็นด้านสวัสดิการด้านสุขภาพ สาธารณสุข ผ่านการรวมกองทุน (สุขภาพ) และยกระดับการรักษาพยาบาลที่ไม่มีค่าใช้จ่าย มีคุณภาพการรักษา และการบริการดีที่สุดที่มนุษย์ทุกชีวิตในประเทศไทยพึงได้รับ   เครือข่าย We Fair ร่วมกับ โครงการ คคสส. เปิดรับบทความวิจัย 3 เรื่อง ความยาว […]

wefair

May 29, 2020
Show Buttons
Hide Buttons