We Fair เปิดรับบทความวิจัยหัวข้อ “จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

 

We Fair เปิดรับบทความวิจัย ในห้วข้อ

“จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เปิดรับบทความ 3 เรื่อง ความยาว 15-20 หน้า A4 ค่าตอบแทน 20,000 บาท

เปิดรับข้อเสนอ เดือนมิถุนายน / ส่งบทความ เดือนสิงหาคม

 

เครือข่าย We Fair ร่วมกับ โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ (คคสส.) เปิดรับบทความวิจัยด้านสหวิทยาการ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากทุกสาขาวิชา ในประเด็น “จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า-การรวมกองทุน (สุขภาพ) และผลต่อชีวิตทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า” ในประเด็นด้านสวัสดิการด้านสุขภาพ สาธารณสุข ผ่านการรวมกองทุน (สุขภาพ) และยกระดับการรักษาพยาบาลที่ไม่มีค่าใช้จ่าย มีคุณภาพการรักษา และการบริการดีที่สุดที่มนุษย์ทุกชีวิตในประเทศไทยพึงได้รับ

 

เครือข่าย We Fair ร่วมกับ โครงการ คคสส. เปิดรับบทความวิจัย 3 เรื่อง ความยาว 15-20 หน้า A4 โดยผู้เขียนบทความจะได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทน จำนวน 20,000 บาท ด้วยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรนักวิจัย นักวิชาการอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน นิสิตนักศึกษา ในการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ

ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 มโนทัศน์เรื่องสุขภาพและความเหลื่อมล้ำ

กลุ่มที่ 2 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การรวมกองทุน และความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระดับรัฐและท้องถิ่น

กลุ่มที่ 3 วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ภายใต้รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ด้านการรักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดคุณสมบัติ หากเป็นผู้ที่ไม่ได้มีตำแหน่งประจำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิจัย หากข้อเสนอได้รับการตอบรับ จะได้รับการสนับสนุนเรื่องการรวบรวมข้อมูล และการเรียบเรียง

 

ระยะเวลาดำเนินการ

  • เปิดรับข้อเสนอบทความ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เขียน ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวคิด หรือวิธีการนำเสนอ ประมาณ 1-3 หน้า ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม- 24 มิถุนายน 2563 หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูล คณะทำงานโครงการฯ จะแจ้งให้ผู้เสนอโครงการทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข
  • คณะทำงานวิชาการโครงการ ประเมินข้อเสนอโครงการ
  • ประกาศผลการพิจารณา ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 27 มิถุนายน 2563
  • กำหนดส่งบทความสำหรับของผู้ได้รับทุน ภายในระยะเวลา 2 เดือน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
  • ผู้ได้รับทุนได้ค่าตอบแทนงวดแรก 50% และอีก 50% เมื่อส่งบทความฉบับสมบูรณ์

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนมีส่วนในการพัฒนาบทความร่วมกันก่อนเผยแพร่

 

จำนวนทุน

3 ทุน ทุนละ 20,0000 บาท

 

การติดต่อส่งบทความ

ส่งมาที่อีเมล wefairnetwork@gmail.com หรืออินบอกซ์ มาที่เพจ We Fair

โปรดเขียนระบุว่า “ข้อเสนองานวิจัยรัฐสวัสดิการ

งานวิจัยจะเผยแพร่ลงเพจ We Fair เว็บไซต์ www.wefair.org และโซเชียลมีเดียของวีแฟร์

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ นายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ โทรศัพท์ 083-133-1334

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *