We Fair เปิดรับบทความเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ

เชิญชวนผู้สนใจ นิสิตนักศึกษา เขียนบทความเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ ความยาว 2-5 หน้ากระดาษ

 •  การวิเคราะห์นโยบายสวัสดิการสังคม และสุขภาวะ
 •  มาตรการเยียวยาประชาชนของภาครัฐกับผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์โควิด
 •  ข้อเสนอนโยบายสวัสดิการสังคมสำหรับประเทศไทย ในวิถีชีวิต New Normal
 •  การแนะนำหนังสือ​ ภาพยนตร์​ ซีรี่ส์ สรุปงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านรัฐสวัสดิการ

 

ส่งมาที่อีเมล wefairnetwork@gmail.com ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 หรืออินบอกซ์มาที่เพจ We Fair
โปรดเขียนระบุว่า “บทความรัฐสวัสดิการ ” โดยแนะนำผู้เขียนสั้นๆ
งานเขียนที่ได้ผ่านการคัดเลือก จะเผยแพร่ที่เพจ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของวีแฟร์
ผู้เขียนจะได้ค่าตอบแทน 800-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนคำ ความละเอียดและคุณภาพของเนื้อหา
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 095-253-6563

 

เนื้อหารายละเอียดบทความควรครอบคลุมประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ดังนี้

 1. วิเคราะห์นโยบายสวัสดิการสังคมของประเทศไทย เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสนับสนุนเด็ก 0-6 ปี
  สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง
 2. วิเคราะห์มาตรการเยียวยาประชาชนของภาครัฐ กับผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์โควิด
 3. ข้อเสนอด้านนโยบาย สวัสดิการสังคมและสุขภาวะที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ในวิถีชีวิต New Normal
 4. มายาคติรัฐสวัสดิการกับการท้าทายต่อแนวคิดเสรีนิยมใหม่ กระแสหลัก
 5. การแนะนำหนังสือ การทบทวนแนวคิดทฤษฎี สรุปงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านรัฐสวัสดิการ

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการส่งบทความ

 • การกล่าวถึงกฎหมาย มาตรการ หรือข้อมูลอื่นๆ ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
 • หากมีภาพถ่ายประกอบเรื่อง ที่ผู้เขียนถ่ายเอง หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาให้ใช้ประกอบการนำเสนอด้วย จะช่วยให้เรื่องมีน้ำหนักมากขึ้น
 • ผู้เขียนจะได้รับเครดิตในงานที่ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ โดยจะเลือกใช้ชื่อจริงหรือนามปากกาก็ได้
 • หนึ่งคนส่งงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น เพื่อให้เกิดมุมมองและทัศนะที่หลากหลาย ผู้คนที่หลากหลาย

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *