We Fair เปิดรับบทความวิจัยหัวข้อ “จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

  We Fair เปิดรับบทความวิจัย ในห้วข้อ “จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เปิดรับบทความ 3 เรื่อง ความยาว 15-20 หน้า A4 ค่าตอบแทน 20,000 บาท เปิดรับข้อเสนอ เดือนมิถุนายน / ส่งบทความ เดือนสิงหาคม   เครือข่าย We Fair ร่วมกับ โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ (คคสส.) เปิดรับบทความวิจัยด้านสหวิทยาการ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากทุกสาขาวิชา ในประเด็น “จินตนาการทางสังคมว่าด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า-การรวมกองทุน (สุขภาพ) และผลต่อชีวิตทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า” ในประเด็นด้านสวัสดิการด้านสุขภาพ สาธารณสุข ผ่านการรวมกองทุน (สุขภาพ) และยกระดับการรักษาพยาบาลที่ไม่มีค่าใช้จ่าย มีคุณภาพการรักษา และการบริการดีที่สุดที่มนุษย์ทุกชีวิตในประเทศไทยพึงได้รับ   เครือข่าย We Fair ร่วมกับ โครงการ คคสส. เปิดรับบทความวิจัย 3 เรื่อง ความยาว […]

wefair

May 29, 2020

We Fair เปิดรับบทความเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ

เชิญชวนผู้สนใจ นิสิตนักศึกษา เขียนบทความเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ ความยาว 2-5 หน้ากระดาษ  การวิเคราะห์นโยบายสวัสดิการสังคม และสุขภาวะ  มาตรการเยียวยาประชาชนของภาครัฐกับผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์โควิด  ข้อเสนอนโยบายสวัสดิการสังคมสำหรับประเทศไทย ในวิถีชีวิต New Normal  การแนะนำหนังสือ​ ภาพยนตร์​ ซีรี่ส์ สรุปงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านรัฐสวัสดิการ   ส่งมาที่อีเมล wefairnetwork@gmail.com ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 หรืออินบอกซ์มาที่เพจ We Fair โปรดเขียนระบุว่า “บทความรัฐสวัสดิการ ” โดยแนะนำผู้เขียนสั้นๆ งานเขียนที่ได้ผ่านการคัดเลือก จะเผยแพร่ที่เพจ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของวีแฟร์ ผู้เขียนจะได้ค่าตอบแทน 800-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนคำ ความละเอียดและคุณภาพของเนื้อหา สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 095-253-6563   เนื้อหารายละเอียดบทความควรครอบคลุมประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ดังนี้ วิเคราะห์นโยบายสวัสดิการสังคมของประเทศไทย เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสนับสนุนเด็ก 0-6 ปี สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง วิเคราะห์มาตรการเยียวยาประชาชนของภาครัฐ กับผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์โควิด […]

wefair

May 26, 2020
Show Buttons
Hide Buttons