สมาคมคนพิการยื่นคลัง-เสนอเยียวยาถ้วนหน้า ไม่เลือกปฏิบัติคนพิการ

สมาคมคนพิการยื่นคลัง-เสนอเยียวยาถ้วนหน้า ไม่เลือกปฏิบัติคนพิการ


(24 เมษายน 2563) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการระดับชาติ 6 องค์การ ได้แก่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนพิการ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ 4 ประการ ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลปรับปรุงมาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการชดเชยรายได้รายละ 5,000 บาท ที่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการที่มุ่งเน้นการคัดครองคนที่ไม่ควรได้รับความช่วยเหลืออออก เป็นการใช้วิธีการที่จะทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด พร้อมมีแนวทางในการจัดการกับกลุ่มคนที่ไม่ควรได้รับมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวคู่กันไป รวมถึงต้องสร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าวได้โดยสะดวกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และยึดหลักการการผนวกรวมคนพิการในการช่วยเหลือเยียวยากระแสหลัก (Disability Inclusive) และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) โดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่คนพิการทุกคนรายละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)

2. ขอให้รัฐบาลสร้างหลักว่ามาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 3 พระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จะต้องมีการวางแผนใช้งบประมาณเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โปร่งใสที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง รวมทั้งให้องค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการดังกล่าวด้วย เช่น ในส่วนแผนงานหรือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (6 แสนล้านบาท) ต้องมีวิธีการและช่องทางให้คนพิการ เกษตรกรพิการ ผู้ประกอบการที่เป็นคนพิการเข้าถึงได้โดยสะดวกด้วย ในส่วนแผนงานและโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการและครอบครัวด้วย ในส่วนแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น ต้องคำนึงถึงหลักการการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) หรือ การเข้าถึงได้โดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for All Act: AAA) หรือแม้กระทั่งในส่วนพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ ขอให้รัฐบาลเสริมสภาพคล่องให้แก่วิสาหกิจของคนพิการและองค์กรภาคประชาสังคมด้านคนพิการ เป็นต้น

3. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

4. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ
ทั้งนี้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการ
คนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มา เฟสบุ๊ค คุณ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *