เครือข่าย WE FAIR ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า 10 ก.พ. นี้ ที่ม.ธ. ท่าพระจันทร์

รัฐสวัสดิการเป็นเรื่องเพ้อฝัน ?
ประเทศไทยยังไม่พร้อม ? 
เป็นไปไม่ได้ งบประมาณไม่พอ ? 
รัฐสวัสดิการจะทำให้คนขี้เกียจ จริงหรือ ?

คำถามเหล่านี้ มีคำตอบ !!!

เครือข่าย WE FAIR ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา #รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่https://www.facebook.com/events/746887412337365/

09.00 น. ลงทะเบียน
09.15 น. กล่าวเปิดเวที ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.30 น. #การปาฐกถารัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า
ศาสตราจารย์ ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 น. #การเสวนาเชิงปฏิบัติการ #รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า
คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่ม เอฟทีเอวอทช์ ดำเนินการเสวนา
#ความเหลื่อมล้ำที่ยังไม่มีจุดจบ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#เสรีนิยมใหม่และมายาคติรัฐสวัสดิการในสังคมไทย
ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#ทำไมต้องรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า
อ.จอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
#การจัดสรรงบประมาณ #การปฏิรูประบบภาษีเพื่อรัฐสวัสดิการ
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.00 น. #ชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 7 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษา 2) สุขภาพ 3) ที่อยู่อาศัยและที่ดิน 4) งาน รายได้ ประกันสังคม 5) ระบบบำนาญ 6) สิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม 7) การปฏิรูประบบภาษี
คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย WE FAIR และผู้จัดการโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมฯ (คคสส.)
และตัวแทนภาคีเครือข่าย WE FAIR 13 ภาคีทั่วประเทศ
13.30 น. #Workshopแนวทางความร่วมมือและข้อตกลงร่วม ในการจัดทำนโยบายสาธารณะว่าด้วย รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า การลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างประชาสังคม และ พรรคการเมือง
#พรรคการเมืองที่เชิญเข้าร่วม ได้แก่ พรรคสามัญชน พรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย พรรคประชาชาติ พรรคเกียน พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคกรีน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยรักษาชาติ พรรคเพื่อชาติ
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ดำเนินการ Workshop
15.00 น. #การแสดงดนตรี #วงLiberate P และ#วงสามัญชน

จัดโดย เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (เครือข่าย WE FAIR) ร่วมกับ
โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคม และสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (คคสส.)

หมายเหตุ ตัวแทนพรรคการเมืองกำลังประสานงาน

ติดต่อประสานงาน
นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงาน เครือข่าย We Fair 083-1331334
ปกรณ์ อารีกุล คณะทำงานสื่อ เครือข่าย We Fair 081-6385894
วิไล นาไพวรรณ์ คณะทำงานวิชาการ เครือข่าย We Fair 088-2674469

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *