เดชรัต สุขกำเนิด : ความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์กับระบบสวัสดิการ [PDF File]

เดชรัต สุขกำเนิด : ความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์กับระบบสวัสดิการ [PDF File]

เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We fair) ร่วมกับ โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม (คคสส.) ได้จัด Online WORKSHOP ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ กับ อาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด มีเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้รัฐสวัสดิการ สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ ผลของระบบสวัสดิการต่อคุณภาพของชีวิต ศักยภาพของผู้คน และความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชาติ

โดยในวันนี้ ( 6 มิถุนายน 2563 )ได้มี Online WORKSHOP ครั้งที่ 1  ในหัวข้อความเหลื่อมล้ำใน 3 มิติ หรือความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์กับระบบสวัสดิการ ภายหลังการบรรย่าย ทีมงาน We fair ขออนุญาติ อาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด นำ PDF File มาเผยแพร่ต่อ ณ ที่นี้

ดูแบบไฟล์ PDF ได้ที่

ความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์กับระบบสวัสดิการ-เดชรัต-We-Fair-Online1

 

 

ขอบคุณภาพจาก waymagazine.org

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *