เราต้องการสังคมที่ดูแลกัน : ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

สวัสดีพี่น้อง ประชาชน ผู้จัดงาน เครือข่ายรัฐสวัสดิการ และสื่อมวลชนจากผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เพิ่มขึ้น แต่ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ตัวเลขอันดับของความเหลื่อมล้ำยังมีมากอยู่ ตั้งแต่สถานการณ์การยึดอำนาจ ที่นำไปสู่การมีการเลือกตั้ง คือ เรื่องความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่ ดังนั้นในการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ประชาธิปไตย พึ่งตนเองไม่ได้ แก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ

 

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยจากสิบกว่ามาเป็นอันดับสาม และปีที่แล้วอันหนึ่งไทย รองลงมาเป็นประเทศรัสเซีย ตรุษกี อินเดีย ตามลำดับ ซึ่งประเทศเรา (ไทย) ไม่จนขนาดนั้น แล้วทำไมถึงเกิดความเหลื่อมล้ำ จากการเก็บข้อมูลสัมประสิทธิ์(ค่าจีนี่) มีตั้งแต่ 0 – 100 ซึ่งถ้าค่าจีนี่ถึง 100 แสดงว่ามีความเหลื่อมล้ำทรัพยากรอยู่คนเดียว  แต่ถ้าค่าจีนี่เป็น 0 ดีทุกคนได้เสมอภาคกัน เราอยู่สูงที่สุดในโลก 2 ทั้งนี้ คน  1% ของประเทศไทยครอบครองทรัพย์ 58% แล้วเป็น 67% ฉะนั้น ทำให้ต้องมาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ รัฐพยายามแก้ไขปัญหา

 

จากที่ได้กล่าวไปในการครองทรัพย์สิน 4 อันแรกของโลก คือ ไทย รัฐเสีย ตรุษกี อินเดีย ถ้าการเมืองรวบศูนย์ฯ ทำให้เกิดการรวบรวมไม่กระจาย ในการรวมศูนย์ฯ มีการคุยกับคนที่รวบศูนย์ทางเศรษฐกิจ

 

โดยทฤษฎีการพัฒนาประเทศต้องเปลี่ยน ต้องเอา ต้องกระจาย ประชาชนให้ช่วยเหลือตนเองได้ ไปสู่สังคมที่พึงปรารภนา เป็นสังคมที่เข็มแข็งและดูแลตนเองได้ ถ้าดูแลไม่ได้เราเข้าไปดูแลเขา นั้น คือ รัฐสวัสดิการ

 

โดยสหประชาชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 ข้อ) รัฐบาลไทยไปลงนาม ในข้อที่ 10 กล่าวถึงเรื่องลดความเหลื่อมล้ำที่ครอบลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม แล้วต้องลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ ข้อที่ 1 : หยุดความยากจน (No Poverty)
ข้อที่ 2 : หยุดความหิวโหย (Zero Hunger)

 

 

        ในวันที่ 24 มี.ค. จัดให้มีการเลือกตั้งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สมมติให้ภายในห้องเป็นภาพจำลองประเทศไทย การเลือกตั้งคืออะไร คือ ต้องการนักบริหาร เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ ต้องการผู้ที่เข้ามาดูแลความปลอดภัย การทำความสะอาด ห้องน้ำ สร้างตึก ทีมงานมีวิธีการอย่างไร ทีมงานประกอบด้วยใครบ้าง ประชาชนจะได้ทราบและคาดหวัง เราคิดรัฐสวัสดิการไม่ได้ ต้องระวังเรื่องประชานิยม ฉะนั้นเรื่องรัฐสวัสดิการเป็นการดูแลช่วยเหลือเขา ต้องทำเรื่องลดความเหลื่อมล้ำกับรัฐสวัสดิการ

 

แผ่นดินนี้มีที่ดินเพียงพอ ต้องจัดสรรอย่างถูกต้อง ต้องได้รับการรักษาพยาบาล เครื่องนุ่งห่มไม่ได้ขาดแต่เป็นการรวมศูนย์มากขึ้น รัฐสวัสดิการ คือ ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต + เรื่องการศึกษา

 

ความเหลื่อมล้ำ มีความเข้าใจคาดเคลื่อน เช่น การประกันตัว คนในยุติธรรม เงินประกันคือเสมอภาค มีเงินประกันก็ได้รับการประกันตัว ถ้าถูกฟ้อง (กล่าวหา) มีโทษประหาร มีวงเงินประกัน 800,000 600,000 ปีละ 20,000 บาท (ลดหลั่นตามคดีความ) ใครมีเงินบ้าง (800,000 600,000 มีอยู่เพียงไม่กี่คน) ทำให้คุกมีแต่คนจน ได้มีการกำหนดโทษใหม่ มีค่าปรับ 50,000 – 100,000 บาท ถ้าไม่มีต้องถูกกักขัง ทำให้ติดคุกเพราะจน ติดคุกเพราะไม่มีเงินอยู่หลายหมื่นคน แต่ละคนมีเงินไม่เท่ากัน จะเรียกว่าเท่าเทียมได้อย่างไร

 

เราต้องการสังคมที่ดูแลกัน มีความเข้มแข็ง กระจายได้รายได้มากขึ้น คนที่ดูแลตนเองไม่ได้เราจะช่วยดูแล ทั้งนี้ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมในการจัดงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณคณาจารย์ที่มาเป็นองค์ปาฐก เราเป็นคนกล่าวต้อนรับ เราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน กระบวนเหล่านี้นับว่าเป็นกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ และมีความยินดีมาจัดที่ มธ. ลดความเหลือ่มล้ำ เพื่อสร้างความสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้น

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *